Základné typy tlmočenia

Simultánne tlmočenie, inými slovami aj kabínkové tlmočenie, sa uskutočňuje súbežne (simultánne) s tlmočeným prejavom pomocou tlmočníckej techniky, ktorú tvorí zvukotesná tlmočnícka kabína, mikrofóny a slúchadlá a stolové lampy pre tlmočníkov. Tlmočnícka technika musí bez interferencií spolupracovať s ozvučením miestnosti podujatia, ktoré zabezpečuje zvuková technika podujatia. Poslucháči v miestnosti majú svoje staničky, do ktorých sa prenáša tlmočenie do jazyka, prípadne i viacerých cieľových jazykov. Simultánne tlmočenia spravidla vyžaduje 2 tlmočníkov na každý tlmočený jazyk. Tlmočníci v kabíne sa striedajú v 15-30 minútových intervaloch.

Konzekutívne tlmočenie je tlmočenie medzi dvoma jazykmi bez použitia techniky. Rečník rozpráva a tlmočník počúva a robí si poznámky do poznámkového bloku (tzv. tlmočnícku notáciu), aby presne pretlmočil rečníkove slová. Rečník sa strieda s tlmočníkom. Ak je potrebný mikrofón, vhodný je taký, ktorý sa dá umiestniť na podložku (stôl, rečnícky pult), príp. je pripevnený na stojane. Nie je vhodný mikrofón do ruky, pretože tlmočník si potrebuje robiť poznámky.

Šušotáž je druh simultánneho tlmočenia bez použitia techniky. Tlmočník počúva rečníka a obsah zdrojového prejavu súčasne šepkom tlmočí v cieľovom jazyku poslucháčovi.

V čom sa líšia a čo majú spoločné rôzne typy tlmočenia?

Kým simultánne tlmočenie prebieha v rovnakom čase ako tlmočený prejav a to i vo viacerých jazykoch, konzekutívne tlmočenie predlžuje trvanie podujatia a prerušovaním „ruší“ prejav rečníka a šušotáž je zo svojej podstaty vhodná pre jediného poslucháča (pri viacerých poslucháčoch sa šepot mení na hlasnejší prejav, ktorý môže rušiť ostatných účastníkov podujatia).

Simultánne tlmočenie je náročné na technické zabezpečenie podujatia. Konzekutívne tlmočenie vyžaduje ochotu rečníka spolupracovať s tlmočníkom, resp. situácia dovoľuje striedanie rečníka a tlmočníka.

Všetky typy tlmočenia vyžadujú súčinnosť klienta pri poskytovaní podkladov pre prípravu tlmočníka na svoj výkon.

Erika Hatalová

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.