Play Open
Loading Please wait Loading Please wait Loading Please wait Loading Please wait Loading Please wait Loading Please wait

GDPR

GDPR – OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácia o spracúvaní osobných údajov v zmysle ustanovenia § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a v zmysle s článkami 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/64/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov („Nariadenie GDPR“)

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je:

Mgr. Erika Hatalová, miesto podnikania: Trieda SNP 17, 040 11 Košice, IČO: 37 736 621, Kontakt: e-mail: info@anglicky.net, Tel.: +421 903 612 911 („Prevádzkovateľ“)

Účelom spracúvania vašich osobných údajov, ako aj osobných údajov vami prihlásených študentov jazykového kurzu (vašich maloletých detí, resp. maloletých detí ktorých ste zákonným zástupcom) sa budú spracovávať za účelom plnenia zmluvných povinností Prevádzkovateľa ako lektora pri zabezpečovaní služieb vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu založeného medzi Prevádzkovateľom a vami ako objednávateľom jazykového kurzu. V tejto súvislosti sa osobné údaje budú spracovávať najmä na predzmluvnú komunikáciu, uzatváranie zmluvy o jazykovom kurze, plnenie zmluvy a poskytovanie služieb v súvislosti s plnením zmluvy, komunikáciu s vami ako dotknutými osobami, spracúvanie v účtovníctve, daňové účely, riešenie prípadných reklamácií a iných otázok zmluvného vzťahu.

Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je:

(i) plnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa podľa Zákona a Nariadenia,

(ii) spracúvanie vašich osobných údajov a osobných údajov osôb, ktorých ste zákonným zástupcom, je nevyhnutné na plnenie zmluvného vzťahu o jazykovom kurze, ktorého ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe vašej žiadosti.

Zároveň Vás informujeme, že poskytovanie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy o jazykovom kurze a ste povinní osobné údaje poskytnúť z dôvodu zabezpečenia našich služieb ako lektora. V prípade, ak odmietnete poskytnúť Prevádzkovateľovi osobné údaje požadované na účely plnenia zmluvy o jazykovom kurze, Prevádzkovateľ nie je povinný uzatvoriť s vami zmluvu o jazykovom kurze, ani Vám poskytovať iné služby.

Kategórie spracúvaných osobných údajov, ktoréza účelom plnenia svojich zmluvných povinností zo zmluvy o jazykovom kurze Prevádzkovateľ spracúva, sú osobné údaje uvedené v prihláške na jazykový kurz alebo v súhlase so spracovaním osobných údajov, a to:

– osobné údaje: meno a priezvisko študenta, meno a priezvisko zákonného zástupcu (v prípade, ak je študentom maloleté dieťa),

– kontaktné údaje študenta a kontaktné údaje zákonného zástupcu (v prípade, ak je študentom maloleté dieťa): adresa bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa, skype,

– ďalšie osobné údaje: príp. hodnotenie úrovne znalostí študenta (ak sa vyžaduje), platobné údaje.

Kategórie príjemcov osobných údajov budú v prípade potreby budú plnenia zákonnej povinnosti poskytnuté sprostredkovateľom, ktorí majú s Prevádzkovateľom písomnú zmluvu za účelom zabezpečenia účtovníckych služieb, príp. IT služieb.

Doba uchovávania osobných údajov je výlučne po dobu nutnú k dosiahnutiu účelu ich spracovania alebo po dobu priamo stanovenú platnými právnymi predpismi, ktoré tvoria právny základ spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby.

Zdroje osobných údajov: osobné údaje sú získavané priamo od Dotknutej osoby, prípadne od zákonných zástupcov Dotknutej osoby. Osobné údaje uvádzate pri kontakte s Prevádzkovateľom, v prihláške na jazykové kurzy, ako aj v svojich e-mailoch alebo správach.

Vaše práva ako dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov v súvislosti so zabezpečením ochrany vašich osobných údajov sú:

a) právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k vašim osobným údajom,

b) právo na opravu Vašich osobných údajov,

c) právo na vymazanie vašich osobných údajov,

d) právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov,

e) právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov,

f) právo na prenosnosť Vašich osobných údajov,

g) právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať (ak je súhlas potrebný ako právny základ spracúvania),

h) právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR, ak budete dotknutí na svojich právach ustanovených Zákonom a Nariadením GDPR.

V Košiciach, dňa 19. februára 2024