Úradný preklad

Úradný preklad, či súdny preklad alebo overený preklad, prípadne preklad s pečiatkou je úkon prekladateľskej činnosti, ktorú upravuje zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výkon činnosti podľa tohto zákona nie je podnikanie. Úradný preklad je oprávnený vykonať iba prekladateľ zapísaný do zoznamu znalcov, prekladateľov a tlmočníkov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR (justice.gov.sk).

Znaky písomne vyhotoveného prekladateľského úkonu:

– jednotlivé strany prekladu sú očíslované, zviazané s prekladanou listinou a zošité šnúrou (trikolórou),

– voľné konce šnúry sa prekryjú nálepkou, ktorú prekladateľ opatrí odtlačkom svojej úradnej (okrúhlej) pečiatky,

– obsahuje úvodnú časť s označením „preklad“, prílohy* (t.j. prekladanú písomnosť) a prekladateľskú doložku

Prílohou* prekladu môže byť originál samotnej písomnosti, jej kópia alebo notársky overená kópia podľa požiadaviek zadávateľa, resp. účelu použitia prekladu, ktorého podmienky si zisťuje zadávateľ.  

Vyhotovený preklad sa odovzdáva osobne alebo poštou.

Za vyhotovenie úradného prekladu sa vystaví vyúčtovanie, ktoré je daňovým a účtovným doklad podľa osobitných predpisov.

Erika Hatalová

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.