PREKLADY – TLMOČENIE

Preklady

slovenský jazyk • • • anglický jazyk

Úradné a odborné preklady

 

 • kompletná firemná agenda
 • zmluvy
 • súdne písomnosti
 • metodické pokyny
 • interné smernice
 • technologické predpisy
 • technické listy produktov
 • výkaz výmer a špecifikácia prác
 • peňažné a bankové operácie a reporting
 • riadenie ĽZ (hard / soft procesy)
 • kvalita, BOZP a ochrany ŽP
 • marketing a cestovný ruch
 • banský priemysel a geológia
 • medicína a spoločenské vedy
 • doprava a logistika

Translations

Slovak • • • English

Certified and non-certified translations

 

 • corporation´s organisational documents
 • contracts (all types) and laws
 • court documents
 • guidance notes
 • internal guidelines
 • method statements
 • technical notices
 • bills of quantities and works specifications
 • treasury and reporting
 • soft and hard HR management
 • quality, safety, environment
 • marketing and tourism
 • mining and quarries
 • medicine and social sciences
 • transport and logistics

TLMOČENIE

slovenský jazyk • • • anglický jazyk

sprievodné / konzekutívne

sprevádzanie návštev, školenia, prezentácie, obchodné stretnutia, porady, tlačové besedy, spoločenské podujatia a iné

 

simultánne / šušotáž

medzinárodné konferencie, semináre, prednášky, interview, propagačné a vzdelávacie podujatia a iné

INTERPRETING

Slovak • • • English

consecutive

presentations, business meetings, training sessions, conferences, press conferences, site visits, social events, conducted tours

 

simultaneous / chuchotage

international conferences, seminar meetings, workshops, interviews, promotion and educational activities