PREKLADY – TLMOČENIE

Ponuka jazykových služieb angličtina – slovenčina

Úradné preklady

Certified Translations

Technické preklady

Technical Translations

Právne preklady

Legal Translations

Medicínske preklady

Medical Translation

Finančné preklady

Financial Translations

Preklad softvérov

Localisation of software

Tlmočenie angličtina – slovenčina

Sprievodné / konzekutívne

sprevádzanie návštev, školenia, prezentácie, obchodné stretnutia, porady, tlačové besedy a iné podujatia

Consecutive

presentations, business meetings, training sessions, conferences, press conferences, site visits, social events

Simultánne / šušotáž

medzinárodné konferencie, semináre, prednášky, interview, propagačné a vzdelávacie podujatia a iné

Simultaneous / Chuchotage

international conferences, seminar meetings, workshops, interviews, promotion and educational activities

Od roku

1998

lektor odbornej angličtiny

Od roku

2007

súdny prekladateľ

Od roku

2009

súdny tlmočník