Anglicky

PREKLADY z/do SLOVENČINY a ANGLIČTINY

ekonomika, obchod, administratíva

súvaha, výsledovka, audítorská správa, obchodná korešpondencia, účtovníctvo, vnútropodniková agenda a normy, profil spoločnosti, súťažné a cenové ponuky…

manažment a marketing

výročná správa, ponuky, reklamné materiály s obchodno-technickými informáciami o produktoch, dotazníky, ...

právo a štátna, verejná správa

zmluvy, právne listiny, (EÚ) legislatíva, úradné dokumenty, správna agenda, ...

bankovníctvo a financie

daňová agenda, mzdová agenda, …

technika a IT

technické špecifikácie, správy, postupy, predpisy a normy (EÚ), revízne správy a protokoly, odborná dokumentácia k strojom a zariadeniam, manuály k programovému vybaveniu, užívateľské príručky, výrobný program, výkaz výmer, ...

medicína a liečivá, žurnalistika, história, publicistika, cestovný ruch a iné

text2

TLMOČENIE z/do ANGLIČTINY

na Slovensku i v zahranicí

sprievodné

sprevádzanie zahranicných návštev pocas ich pobytu na Slovensku, školenia v prevádzke a iné

konzekutívne

prezentácie, prednášky, obchodné stre